Thống kê chi tiết xổ số Thái Bình

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thái Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 5 Lần 5.56%
28 4 Lần 4.44%
64 4 Lần 4.44%
90 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
45 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
97 3 Lần 3.33%
07 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thái Bình đến 03/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 5 Lần Không tăng
28 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Tăng 1
90 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 2
19 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Tăng 2
33 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Giảm 1
45 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Giảm 1
83 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Giảm 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 8 Không tăng
33 7 Giảm 1
90 6 Không tăng
96 6 Tăng 1
97 6 Không tăng
20 5 Tăng 2
29 5 Không tăng
43 5 Không tăng
45 5 Không tăng
53 5 Không tăng
64 5 Tăng 1
74 5 Tăng 1
79 5 Không tăng
88 5 Không tăng
02 4 Giảm 1
23 4 Không tăng
24 4 Không tăng
28 4 Giảm 1
30 4 Tăng 1
32 4 Không tăng
52 4 Không tăng
54 4 Không tăng
73 4 Không tăng
75 4 Không tăng
83 4 Không tăng
93 4 Không tăng
94 4 Không tăng
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 17 Không tăng
20 14 Tăng 2
33 14 Không tăng
64 14 Không tăng
96 14 Tăng 1
28 13 Tăng 1
43 13 Giảm 1
23 12 Không tăng
32 12 Không tăng
93 12 Không tăng
13 11 Không tăng
21 11 Không tăng
29 11 Không tăng
50 11 Không tăng
72 11 Không tăng
79 11 Không tăng
88 11 Tăng 1
97 11 Không tăng
99 11 Giảm 1
08 10 Không tăng
40 10 Giảm 2
42 10 Giảm 1
46 10 Không tăng
53 10 Không tăng
66 10 Không tăng
82 10 Không tăng
83 10 Không tăng
89 10 Không tăng
05 9 Không tăng
10 9 Giảm 1
26 9 Không tăng
27 9 Không tăng
30 9 Tăng 2
48 9 Không tăng
52 9 Không tăng
68 9 Giảm 1
69 9 Không tăng
90 9 Không tăng
94 9 Không tăng
02 8 Không tăng
14 8 Không tăng
19 8 Tăng 1
34 8 Tăng 1
37 8 Tăng 1
44 8 Không tăng
51 8 Không tăng
54 8 Không tăng
57 8 Không tăng
62 8 Không tăng
67 8 Giảm 1
70 8 Không tăng
71 8 Không tăng
73 8 Không tăng
74 8 Tăng 1
76 8 Không tăng
84 8 Giảm 1
87 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 20: 2 Kỳ
  • 88: 2 Kỳ
  • 96: 2 Kỳ
  • 07: 2 Kỳ
  • 17: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thái Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 3
0
Tăng 2 30 Lần
23 Lần Tăng 1
1
Không tăng 15 Lần
34 Lần Tăng 2
2
Giảm 1 32 Lần
28 Lần Tăng 3
3
Tăng 2 40 Lần
20 Lần Giảm 1
4
Không tăng 32 Lần
24 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 20 Lần
26 Lần Tăng 1
6
Không tăng 24 Lần
29 Lần Giảm 2
7
Tăng 2 29 Lần
32 Lần Giảm 1
8
Giảm 2 24 Lần
36 Lần Tăng 1
9
Giảm 2 24 Lần