Thống kê chi tiết xổ số Thái Bình

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thái Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 5 Lần 5.56%
09 4 Lần 4.44%
50 4 Lần 4.44%
57 4 Lần 4.44%
61 4 Lần 4.44%
74 4 Lần 4.44%
90 4 Lần 4.44%
03 3 Lần 3.33%
18 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
35 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
07 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thái Bình đến 14/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Tăng 1
50 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Tăng 1
74 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Không tăng
03 3 Lần Giảm 1
18 3 Lần Tăng 2
32 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 2
96 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 6 Giảm 1
61 6 Tăng 1
64 6 Không tăng
90 6 Tăng 1
00 5 Không tăng
09 5 Tăng 1
32 5 Không tăng
47 5 Không tăng
50 5 Tăng 1
57 5 Tăng 1
69 5 Tăng 1
74 5 Giảm 1
88 5 Không tăng
89 5 Tăng 1
97 5 Không tăng
05 4 Không tăng
10 4 Giảm 1
14 4 Không tăng
18 4 Tăng 2
29 4 Không tăng
52 4 Tăng 1
70 4 Tăng 2
79 4 Giảm 1
80 4 Không tăng
81 4 Tăng 1
83 4 Không tăng
87 4 Giảm 1
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 13 Không tăng
16 13 Tăng 1
28 13 Giảm 1
43 13 Không tăng
64 13 Giảm 1
88 13 Không tăng
90 13 Tăng 1
05 12 Không tăng
18 12 Tăng 2
32 12 Giảm 1
79 12 Không tăng
89 12 Tăng 2
97 12 Không tăng
02 11 Giảm 2
33 11 Không tăng
57 11 Tăng 1
63 11 Không tăng
74 11 Không tăng
98 11 Không tăng
99 11 Không tăng
19 10 Giảm 1
20 10 Giảm 1
47 10 Không tăng
52 10 Tăng 1
61 10 Tăng 1
65 10 Không tăng
66 10 Giảm 2
69 10 Không tăng
82 10 Không tăng
83 10 Không tăng
96 10 Tăng 2
12 9 Không tăng
14 9 Giảm 2
17 9 Không tăng
24 9 Không tăng
29 9 Giảm 1
30 9 Không tăng
45 9 Không tăng
71 9 Tăng 1
87 9 Không tăng
00 8 Không tăng
13 8 Không tăng
27 8 Không tăng
34 8 Không tăng
41 8 Không tăng
50 8 Tăng 1
59 8 Không tăng
62 8 Không tăng
68 8 Giảm 1
70 8 Tăng 2
75 8 Giảm 1
86 8 Không tăng
93 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 96: 2 Kỳ
  • 18: 2 Kỳ
  • 57: 3 Kỳ
  • 50: 2 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ
  • 61: 2 Kỳ
  • 69: 4 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thái Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
34 Lần Không tăng
0
Tăng 3 34 Lần
29 Lần Không tăng
1
Tăng 1 27 Lần
22 Lần Giảm 1
2
Tăng 2 22 Lần
21 Lần Không tăng
3
Giảm 3 24 Lần
26 Lần Giảm 2
4
Giảm 1 30 Lần
27 Lần Tăng 1
5
Không tăng 20 Lần
28 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 20 Lần
23 Lần Giảm 1
7
Không tăng 32 Lần
29 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 25 Lần
31 Lần Tăng 3
9
Tăng 1 36 Lần